Pro zájemce

Přijímací řízení se řídí platnou legislativou.

Uchazeč podá řádně vyplněnou přihlášku ke studiu s potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti. Přihlášku je možné podat osobně v sekretariátu školy nebo zaslat doporučeně poštou do 1. března 2018. V případě zaslání poštou je rozhodující razítko na obálce. Škola zaregistruje přihlášku pod registračním číslem a potvrdí uchazeči přijetí přihlášky.

Vzhledem k tomu, že údaje z přihlášky jsou podkladem pro registraci uchazeče v systému CERMAT, prosíme o jejich pečlivé vyplnění. Pozornost je třeba věnovat zejména uvedení platné e-mailové adresy rodičů a pro obor 37-42-M/01 Logistické a finanční služby vyznačit zvolené zaměření (FIS nebo LOS).

Škola nabízí dva obory:

37-42-M/01 Logistické a finanční služby (dvě zaměření)

 • ŠVP Logistické služby (LOS), čtyřleté denní maturitní studium
 • ŠVP Finanční služby (FIS), čtyřleté denní maturitní studium

 

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

 • ŠVP Doprava a logistika (DAL), čtyřleté denní maturitní studium

 

 

Přijímací řízení je rozděleno na dvě části:

1. část - jednotná přijímací zkouška – koná se formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Uchazeč může zkoušku v 1. kole konat dvakrát, a to na obou školách uvedených v přihlášce (na první škole v 1. termínu, na druhé škole ve 2. termínu).

Pro zkoušku jsou stanoveny následující termíny:

Řádné termíny:

 • 1. termín: 12. 4. 2018
 • 2. termín: 16. 4. 2018

 

Náhradní termíny:

 • 1. termín: 10. 5. 2018
 • 2. termín: 11. 5. 2018

 

2. část – školní přijímací zkouška - rozhodující je prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ.

V prvním kole přijímacího řízení bude do každé třídy přijato 30 uchazečů.

Předpokládá se otevření 1 třídy oboru Provoz a ekonomika dopravy (DAL) a 2 tříd oboru Logistické a finanční služby (podle zájmu uchazečů – 1 LOS a 1 FIS)

Nejpozději do 2. května 2018 bude na webových stránkách školy a vchodových dveřích školy zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů. Uchazeč bude uveden pod registračním číslem.

Účastníci přijímacího řízení a jejich zákonní zástupci se mohou vyjádřit k podkladům přijímacího řízení 30. dubna 2018 od 8 do 16 hodin.

Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří do 10 dnů od vyhlášení výsledků odevzdají zápisový lístek. Pokud tak neučiní, může škola obsadit místo jiným uchazečem.

Přijímání uchazečů o studium s předchozím vzděláním v zahraničí

Uchazeči, kteří podávají přihlášku k přijímacímu řízení, musí mít minimálně přechodný pobyt (adresu) v České republice – do přihlášky nutno uvést kontaktní adresu v ČR.

K přihlášce přikládají úředně ověřený překlad vysvědčení z celého 8. ročníku a poloviny 9. ročníku základní školní docházky.

Uchazeči, kteří neabsolvovali základní školu v České republice, mohou písemně požádat ředitelku školy o prominutí zkoušky z českého jazyka. Zkouška bude nahrazena pohovorem, kde uchazeč prokazuje stupeň znalosti českého jazyka. Bodové hodnocení jim bude upraveno tak, aby nebyli znevýhodněni.

Přijímací zkoušku z matematiky uchazeč s předchozím vzděláním v zahraničí koná bez výjimky.

Přijatí uchazeč s předchozím vzděláním v zahraničí předkládají škole úředně přeložený doklad o splnění povinné školní docházky vydaný zahraniční školou, osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.

Uznání dosaženého vzdělání řeší uchazeč  nebo zákonný zástupce na příslušném oddělení Magistrátu hl. m. Prahy.

Doklady předloží škole nejpozději do 1. 9. 2018, aby mohlo být přijetí na školu účinné a stali se žáky školy. Uznání dosaženého vzdělání řeší Magistrát hl. m. Prahy.

 

Kritéria pro přijetí

Státní část přijímací zkoušky

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky části tvoří 60% celkového hodnocení přijímací zkoušky.

Uchazeč může získat z každého písemného testu 50 bodů. Tyto body budou přepočteny tak, aby za každý předmět (matematika i český jazyk) získal uchazeč maximálně 30 bodů.

Celkem může uchazeč získat maximálně 2 x 30 přepočtených bodů.

Přepočet bodového hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky:

Matematika

Český jazyk a literatura

Počet bodů v testu

Počet bodů pro školní hodnocení

Počet bodů v testu

Počet bodů pro školní hodnocení

50 - 41

30

50 - 41

30

40 - 31

25

40 - 31

25

30 - 21

20

30 - 21

20

20 - 11

15

20 - 11

15

10 - 5

10

10 - 5

10

4 - 0

0

4 - 0

0

 

Školní část přijímací zkoušky

Hodnocení školní části přijímací zkoušky tvoří 40% celkového hodnocení

Rozhodující je prospěch ze ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.

Do hodnocení uchazeče se započítají výsledky za 1. pololetí 9. třídy nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. Sčítá se průměr ze všech předmětů na vysvědčení a známky z profilových předmětů (z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky).

Celkem může uchazeč získat maximálně 40 bodů.

 

 

Body

 

Body

Známka 9. ročník

Český jazyk

Cizí jazyk

Matematika

Průměr všech předmětů

 

1

10

10

10

1,0 – 1,4

10

2

7

7

7

1,41 – 1.8

7

3

4

4

4

1,81 – 2,2

4

4

1

1

1

2,21 – 2,6

1

5

0

0

0

nad 2,6

0

Výsledky hodnocení státní a školní části budou sečteny (konto uchazeče) a seřazeny od nejvyššího (nejlepší) po nejnižší součet (nejhorší).

Minimální celkové bodové hodnocení (konto uchazeče) pro splnění podmínek přijímacího řízení je v součtu obou částí 30 bodů.

 

Příklad bodového hodnocení žáka:

Státní část

Školní část

 

Body test

Hodnocení

Známka

 

Body

Test ČJ

30

20

ČJ

2

7

Test matematika

20

15

CJ

2

7

Celkem

 

35 bodů

Matematika

3

4

 

Průměr

2,1

4

Celkem

 

22 bodů

Celkem získal uchazeč 57 bodů (35 + 22 = 57) a splnil kritéria pro přijetí.

 

Veškeré informace naleznete také v příloze níže...

 • Adresa školy: Učňovská 1/100
 • PSČ: 190 00, Praha 9
 • IČO: 00639516
 • Email: sosls@sosls.cz
 • Tel.: 266 106 279